ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา

นายบุญญสิทธิ์ คิ้วดวงตา นักธรณีวิทยาชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 366

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 8.17 Mb ดาวน์โหลด : 124 ครั้ง อ่าน : 55 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นายมหิปพงศ์ วรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ตำแหน่ง 340

1.แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน (Sustainable Groundwater Resources Management)
2.โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาความขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.ถอดบทเรียนหมูป่าติดถ้ำ : การสำรวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (After Action Reviews : The Geological and Hydrogeological Studies and Serveys in Tham Luang-Khun Nam Nang Non Forest Park Area for Sustainable Development)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 124.60 Mb ดาวน์โหลด : 932 ครั้ง อ่าน : 436 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

นายกิตติพงษ์ ปาลี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 354

1.การสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม พื้นที่บ้านโคกพูล ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุทรินทร์
ข้อเสนอแนวคิด - การประยุกต์ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ในการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.20 Mb ดาวน์โหลด : 1,580 ครั้ง อ่าน : 816 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวปารณีย์ บัวระพา ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 281

1.การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลของประเทศไทย
2.จัดทำแผนที่แสดงความเสี่ยงของชั้นน้ำบาดาลต่อการปนเปื้อน กรณีศึกษา จังหวัดสระบุรี
3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และกำหนดเขตแนวป้องกันแหล่งน้ำบาดาล ขอบเขตระดับจังหวัด

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.72 Mb ดาวน์โหลด : 1,450 ครั้ง อ่าน : 619 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวเกศรินทร์ ศิริ

- การจัดทำแผนที่น้ำบาดาลและข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยาระดับตำบลเพื่อบริการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มาติดต่อขอข้อมูล
- การสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
- ภาคผนวก ก ข้อมูลบ่อบาดาลเดิมในพื้นที่อำเภอคลองหาด

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.20 Mb ดาวน์โหลด : 1,265 ครั้ง อ่าน : 626 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวโสรยา วงษาไฮ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 291

1.การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่ในการดาเนินงานฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลกรณีเกิดอุทกภัยโดยวิธีการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำมาตรฐานรูปแบบรายงานข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 12.22 Mb ดาวน์โหลด : 1,215 ครั้ง อ่าน : 618 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นางสาวจรินยา ฉิมพาลี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 286

1.การประเมินปริมาณการใช้น้ำบาดาลระดับตื้นเพื่อการเกษตรในพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
2.การติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกธรณีเคมีของน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อเสนอแนวคิด - การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลน้าบาดาลเบื้องต้นในการศึกษาติดตามการปนเปื้อนของแหล่งน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 16.65 Mb ดาวน์โหลด : 1,156 ครั้ง อ่าน : 463 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นางสาวชุติมา หนูดำ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 640

1.การสำรวจอุทกธรณีวทิ ยาและธรณีฟิสิกส์ พื้น ที่บ้านดอนนน หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2.การปรับปรุงแผนที่อุทกธรณีวิทยา พื้นที่ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่น Badan4Thai

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.96 Mb ดาวน์โหลด : 1,575 ครั้ง อ่าน : 647 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นายจิรทีปต์ ยศม้าว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 395

1.สภาพอุทกธรณีเคมีของชั้นน้ำบาดาล บ้านคุ้งยาง ต้าบลป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
2.การสารวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาความหนาของชั้นดินเหนียวบริเวณบึงตะเคร็งและบึงระมาณ อำเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ข้อเสนอแนวคิด - แนวคิดการเติมน้ำบริเวณบึงตะเคร็งและบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.23 Mb ดาวน์โหลด : 1,357 ครั้ง อ่าน : 493 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นางสาวอาภากร วงศ์สิทธิ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 382

1. การสำรวจธรณีฟิสิกส์ ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ (ระยะที่ 1) พื้นที่ศึกษาบ้านกุดกุง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
2. การประยุกต์ใช้ไอโซโทปเสถียร (Oxygen-18, 18O และ Deuterium, 2H) เพื่อหาแหล่งที่มาของน้ำบาดาล พื้นที่ศึกษาแม่น้ำปิงตอนล่าง จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อเสนอแนวคิด - การบันทึกข้อมูลการติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการ ด้วย Google form เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกับโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.62 Mb ดาวน์โหลด : 1,302 ครั้ง อ่าน : 585 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายประกอบ อยู่คง เชี่ยวชาญ เลขที่ตำแหน่ง 340

1.การประเมินศักยภาพและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในกลุ่มหินสระบุรีและพื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน
2.การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่แอ่งเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 44.69 Mb ดาวน์โหลด : 1,709 ครั้ง อ่าน : 742 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวศิริลักษณ์ หล่อชื่นวงศ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 321

1.การปรับปรุงแผนที่ปริมาณและคุณภาพน ้าบาดาล (Groundwater Availability Map: GWAV) มาตราส่วน 1: 50,000 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.ความแตกต่างระหว่างแผนที่ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล (Groundwater Availability Map: GWAV) มาตราส่วน 1: 100,000 กับ มาตราส่วน 1: 50,000 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อเสนอแนวคิด - แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้วิธีซิปโมเดล (CIPP Model)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.90 Mb ดาวน์โหลด : 1,564 ครั้ง อ่าน : 791 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 48 รายการ