ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นิติกร

นายสุรัฐ ศิลากุล ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 12

1.การตรวจสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีสัญญาซื้อขายของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน กรณี มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักทรัพยการน้ำบาดาล ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
3.การปรับปรุงแก้ไขสัญญาค้ำประกัน รับทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลการตรวจพิจารณาสัญญาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 44.87 Mb ดาวน์โหลด : 1,500 ครั้ง อ่าน : 756 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายเชษฐ์ชาย แสงรูจีย์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 40

1.กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลที่นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ปี พ.ศ. 2547
2.ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์การจัดการและจำหน่ายทรัพย์สิน และการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2547
ข้อเสนอแนวคิด – การบริหารสัญญา กรณีสัญญาจ้างระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกับห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.อาร์.มัลติ คอร์ป

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 108.54 Mb ดาวน์โหลด : 1,433 ครั้ง อ่าน : 767 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวชรริน ถวิลหวัง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 13

1.การพิจารณาตรวจสอบร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลพ.ศ....
2.ตอบข้อหารือแนวทางการดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าใช้น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
ข้อเสนอแนวคิด - แนวทางปฏิบัติการดำเนินการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 45.99 Mb ดาวน์โหลด : 1,500 ครั้ง อ่าน : 727 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ