ดาวน์โหลด

ระเบียบ / ข้อบังคับ / แนวทาง

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง อ่าน : 4 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แนวปฏิบัติวิธีการรับชำระหนี้คงเหลือ และวิธีการคิดดอกเบี้ยต่อกรณีที่สมาชิกต้องการนำเงินที่กู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง อ่าน : 79 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ซักซ้อมความเข้าใจกับสมาชิกเกี่ยวกับการโอนเงิน หรือทำธุรกรรมกับสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 81 ครั้ง อ่าน : 123 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบการคำนวณการขอกู้เงินสามัญของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.66 Mb ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง อ่าน : 129 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.54 Mb ดาวน์โหลด : 130 ครั้ง อ่าน : 136 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ข้อบังคับ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 13.57 Mb ดาวน์โหลด : 250 ครั้ง อ่าน : 386 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 167 ครั้ง อ่าน : 387 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 181 ครั้ง อ่าน : 335 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 185 ครั้ง อ่าน : 341 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 156 ครั้ง อ่าน : 252 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.98 Mb ดาวน์โหลด : 153 ครั้ง อ่าน : 186 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิกและสังคม พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.68 Mb ดาวน์โหลด : 199 ครั้ง อ่าน : 257 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 34 รายการ