ดาวน์โหลด

ระเบียบ / ข้อบังคับ / แนวทาง

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.62 Mb ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง อ่าน : 13 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง อ่าน : 44 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แนวปฏิบัติวิธีการรับชำระหนี้คงเหลือ และวิธีการคิดดอกเบี้ยต่อกรณีที่สมาชิกต้องการนำเงินที่กู้ใหม่มาชำระหนี้เดิม (Refinance)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง อ่าน : 96 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ซักซ้อมความเข้าใจกับสมาชิกเกี่ยวกับการโอนเงิน หรือทำธุรกรรมกับสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด : 91 ครั้ง อ่าน : 133 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบการคำนวณการขอกู้เงินสามัญของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.66 Mb ดาวน์โหลด : 127 ครั้ง อ่าน : 146 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.54 Mb ดาวน์โหลด : 142 ครั้ง อ่าน : 164 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ข้อบังคับ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 13.57 Mb ดาวน์โหลด : 263 ครั้ง อ่าน : 409 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 174 ครั้ง อ่าน : 401 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 184 ครั้ง อ่าน : 346 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 190 ครั้ง อ่าน : 356 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 165 ครั้ง อ่าน : 267 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.98 Mb ดาวน์โหลด : 158 ครั้ง อ่าน : 193 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 35 รายการ