ดาวน์โหลด

คำสั่ง

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 11-2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตฯ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง อ่าน : 84 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 12-2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจฯ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง อ่าน : 46 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 13-2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.94 Mb ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง อ่าน : 52 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 14-2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง อ่าน : 44 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 103-2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.97 Mb ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง อ่าน : 60 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 104-2554 เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.45 Mb ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง อ่าน : 58 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 105-2554 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.59 Mb ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง อ่าน : 59 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 119-2554 เรื่อง การตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.13 Mb ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง อ่าน : 67 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 298-2553 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.59 Mb ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง อ่าน : 52 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

จำนวนทั้งหมด 9 รายการ