ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี

นางสาวมณีพัชร บุญเรือง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 162

1.การบูรณาการแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการประกอบกิจการโรงงานที่เกิดการปนเปื้อนสารมลพิษลงสู่แหล่งน้ำบาดาล จังหวัดราชบุรี
2.การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างเป็นระบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อเสนอแนวคิด - การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อการส่งเสริมการใช้น้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 17.08 Mb ดาวน์โหลด : 1,293 ครั้ง อ่าน : 611 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวรุ้งเพชร อร่ามศรี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 39

1.การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีตรวจสอบพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 36 ทวิ เฉพาะกรณีฝ่าฝืนประกาศ ตามมาตรา 5 วรรคสอง
2.แนวทางปฏิบัติการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการประกอบกิจการน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 30.77 Mb ดาวน์โหลด : 1,222 ครั้ง อ่าน : 640 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางอุดมลักษณ์ รัตนอำพล ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 285

1.การจัดการคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการประกอบกิจการน้ำบาดาล
2.การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำบาดาลในหลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" และ "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา"
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำโครงการการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำบาดาลสู่มาตรฐานสากล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.51 Mb ดาวน์โหลด : 1,116 ครั้ง อ่าน : 560 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางจันทรรัตน์ พิณสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 458

1.การบริหารโครงการสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค
2.การศึกษาผลกระทบการปนเปื้อนแบคทีเรียในบ่อน้ำบาดาลของระบบประปา
ข้อเสนอแนวคิด - การเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 5.37 Mb ดาวน์โหลด : 1,118 ครั้ง อ่าน : 591 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวพิมพ์ชนก ภู่ประดับ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 21

1.การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลทั่วประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
2.การจัดทำคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตวิกฤตกาณ์น้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ 2558
ข้อเสนอแนวคิด - การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลทั่วประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมสนส่วนกลาง

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 99.40 Mb ดาวน์โหลด : 1,386 ครั้ง อ่าน : 686 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวใบพร ปาวรีย์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 46

1.การจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีบัญชี 2558
2.การจัดทำคู่มือการบริหารโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 6.77 Mb ดาวน์โหลด : 1,534 ครั้ง อ่าน : 1,122 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายอภิชาติ จันทร์เทียน ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 35

1.การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL)
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมกิจการน้ำบาดาล (GCL)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 14.52 Mb ดาวน์โหลด : 1,129 ครั้ง อ่าน : 532 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายสิริวัฒก์ ไทยกล้า ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 41

1.การบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
2.การควบคุม ตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร
ข้อเสนอแนวคิด – การบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านควบคุม กำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (พ.ศ.2555)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 301.09 Mb ดาวน์โหลด : 1,455 ครั้ง อ่าน : 752 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางทัศนา บุ้งทอง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 536

1.การจัดการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง และผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การจัดการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย การวิเคราะห์ หาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 59.31 Mb ดาวน์โหลด : 1,140 ครั้ง อ่าน : 584 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายณัฐพร สกุลแก้ว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 39

1.การประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร (กรณีพิจารณาใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล จังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร)
2.การตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.83 Mb ดาวน์โหลด : 1,218 ครั้ง อ่าน : 775 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายปกาสิต ฤกษ์เมือง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 88

1.การจัดฝึกอบรมกระบวนการมีส่วนร่วมและการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศปีงบประมาณ 2552 - 2553
2.การจัดทำแผนงานและการกำกับควบคุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมควบคุมป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2554

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 12.80 Mb ดาวน์โหลด : 1,240 ครั้ง อ่าน : 583 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายพยุงศักดิ์ ท่าไม้สุข ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 285

1.เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชน
2.การบริหารโครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพประจำปี 2553

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 21.02 Mb ดาวน์โหลด : 1,376 ครั้ง อ่าน : 671 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 12 รายการ