ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

นางสาวมธุวรรณ ขุนแก้ว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 28

1.การดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
2.การดำเนินการบริหารสัญญาและแก้ไขสัญญาซื้อขายชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด
ข้อเสนอแนวคิด - การทำระบบการจัดเก็บ การสืบค้นและการแจ้งเตือนข้อมูลสัญญา

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 33.00 Mb ดาวน์โหลด : 1,469 ครั้ง อ่าน : 618 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวปิยะนุช พาอุ่นใจ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 255

1.การจัดหาพัสดุโดยวิธีสอบราคา
2.การจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำคู่มือการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 21.34 Mb ดาวน์โหลด : 1,655 ครั้ง อ่าน : 738 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางเกษมศรี ศศิโรจน์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 29

1.การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการและการกู้เงินสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
2.การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 24 แห่ง รวม 11 รายการ (โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
ข้อเสนอแนวคิด - การควบคุมครุภัณฑ์ด้วยระบบคิวอาร์โค้ด

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 95.97 Mb ดาวน์โหลด : 1,535 ครั้ง อ่าน : 665 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ