ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปุณยวีร์ อินทรักษา ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 295

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.53 Mb ดาวน์โหลด : 1,887 ครั้ง อ่าน : 953 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวพัชริน โชติวรรณ พิพัฒนฉัตร ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 420

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 16.47 Mb ดาวน์โหลด : 1,281 ครั้ง อ่าน : 587 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวอริสรา เพียรมนกุล ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 408

1.การจัดทำแผนและแนวทางติดตามประเมินผลการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง
ข้อเสนอแนวคิด - แนวทางการติดตามและประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.34 Mb ดาวน์โหลด : 1,784 ครั้ง อ่าน : 718 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวจารุณี จรรยาลักษณ์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 8

1.การประเมินผลความคุ้มค่าการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ข้อเสนอแนวคิด -การปรับปรุงโครงสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 32.59 Mb ดาวน์โหลด : 1,331 ครั้ง อ่าน : 534 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 5

1. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2. การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติศึกษาเฉพาะกรณีการยกระดับศักยภาพ เกษตรกรต้นแบบจากกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเป็นอาสารักษ์น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 5.38 Mb ดาวน์โหลด : 1,693 ครั้ง อ่าน : 769 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 279

1. แผนการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร พ.ศ.2558-2560
2. แผนบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำบาดาล สำหรับภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 14 จังหวัด พ.ศ.2561-2570

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 35.45 Mb ดาวน์โหลด : 1,390 ครั้ง อ่าน : 635 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวโชติรัตน์ ขนอม ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 9

1.การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - แนวทางการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ 4.0

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 39.26 Mb ดาวน์โหลด : 1,570 ครั้ง อ่าน : 705 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นางสาวพัชรา ตันเปาว์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 40

1.การจัดทำแผนงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล)
ข้อเสนอแนวคิด - การประเมินผลการดำเนินงานด้านกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.99 Mb ดาวน์โหลด : 1,328 ครั้ง อ่าน : 613 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวกัญญา เดือนนวล เชี่ยวชาญ เลขที่ตำแหน่ง 5

1.การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2561
2.การวิเคราะห์โครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการศึกษา สำรวจ วิจัย ในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาลของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 29.21 Mb ดาวน์โหลด : 1,402 ครั้ง อ่าน : 667 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวปวีณา สนธิ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 202

1.การจัดทำรายงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.การจัดท ารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนากรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายใต้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 73.77 Mb ดาวน์โหลด : 1,511 ครั้ง อ่าน : 652 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวอลิน ชินทรารักษ์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 264

1.การจัดทำกละดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.กำกับดูแลการดำเนินโครงการและติดตามประเมินผลโครงการประชุมฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำยุทธศาสตร์ความร่าวมมือระหว่างประทเศของกรมทรัพยารกน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 58.62 Mb ดาวน์โหลด : 1,695 ครั้ง อ่าน : 769 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาววรางคณา ลาภกิจ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 196

1.แนวทางการตรวจรัรบรายงานการวางแผนการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำบาดาล ในพื้นที่ภาคกลางและภาคระวันออก
2.การประสานกับหน่วยงาน เพื่อการศึกษาวิจัยโครงการ Subsurface Water Storage (SWS) : Harvesting the Floods Project
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดตั้ง ASEAN Unit

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.74 Mb ดาวน์โหลด : 1,354 ครั้ง อ่าน : 656 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ