ดาวน์โหลด

พระราชกฤษฎีกา / กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 45 ครั้ง อ่าน : 79 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง อ่าน : 56 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 32 ครั้ง อ่าน : 45 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง อ่าน : 70 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

(ยกเลิก) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง อ่าน : 38 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

(ยกเลิก) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง อ่าน : 41 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

(ยกเลิก) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 53 ครั้ง อ่าน : 52 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 85 ครั้ง อ่าน : 61 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ