ดาวน์โหลด

พระราชกฤษฎีกา / กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 29 ครั้ง อ่าน : 49 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง อ่าน : 35 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง อ่าน : 28 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง อ่าน : 35 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

(ยกเลิก) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 27 ครั้ง อ่าน : 29 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

(ยกเลิก) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง อ่าน : 27 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

(ยกเลิก) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 31 ครั้ง อ่าน : 28 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง อ่าน : 38 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ