แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง อ่าน : 7 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด (ตำแน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb ดาวน์โหลด : 14 ครั้ง อ่าน : 51 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สองและประเภทที่สาม และแผนการบริหารจัดการน้ำบาดาล ในการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.69 Mb ดาวน์โหลด : 95 ครั้ง อ่าน : 48 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบ นบ./32 ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สาม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 98 ครั้ง อ่าน : 25 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบ นบ./31 ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สอง

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 86 ครั้ง อ่าน : 19 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบ นบ./29 คำขอรับใบแทนใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด : 15 ครั้ง อ่าน : 25 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบ นบ./28 คำขอโอนใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 19 ครั้ง อ่าน : 19 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบ นบ./27 คำขอต่ออายุใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด : 22 ครั้ง อ่าน : 25 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบ นบ./30 ใบรับคำขอ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 15 ครั้ง อ่าน : 21 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบ นบ./26 แบบแสดงรายละเอียดแผนการบริการจัดการน้ำบาดาลสำหรับการใช้น้ำประเภทที่สองและการใช้น้ำประเภทที่สาม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด : 15 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบ นบ./25 คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภที่สองและประเภทที่สาม

ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด : 14 ครั้ง อ่าน : 18 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 678 รายการ