พฤษภาคม 2567

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 5.34 Mb ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง อ่าน : 2 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (ฉบับล่าสุด)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 452 ครั้ง อ่าน : 691 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด : 134 ครั้ง อ่าน : 203 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 262 ครั้ง อ่าน : 364 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด : 200 ครั้ง อ่าน : 326 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อบังคับสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด : 27 ครั้ง อ่าน : 21 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

เมษายน 2567

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.96 Mb ดาวน์โหลด : 75 ครั้ง อ่าน : 56 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รับสมัครสอบคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด : 17 ครั้ง อ่าน : 29 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.62 Mb ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง อ่าน : 24 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการเงินกู้สามัญพิเศษ ปี 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง อ่าน : 91 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มีนาคม 2567

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด : 75 ครั้ง อ่าน : 47 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 668 รายการ