เมษายน 2567

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.96 Mb ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง อ่าน : 20 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รับสมัครสอบคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง อ่าน : 5 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.62 Mb ดาวน์โหลด : 9 ครั้ง อ่าน : 12 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการเงินกู้สามัญพิเศษ ปี 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 23 ครั้ง อ่าน : 57 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มีนาคม 2567

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด : 61 ครั้ง อ่าน : 40 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง อ่าน : 44 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินพิเศษระยะสั้นปี 2567 ระยะที่ 2

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.63 Mb ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง อ่าน : 63 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษระยะสั้นปี 2567 ระยะที่ 2

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.80 Mb ดาวน์โหลด : 28 ครั้ง อ่าน : 84 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 29 ครั้ง อ่าน : 44 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สองและประเภทที่สาม และแผนการบริหารจัดการน้ำบาดาล ในการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.69 Mb ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง อ่าน : 749 ครั้ง

เผยแพร่โดย : Puttipong P

รายงานประจำปี 2566 (Annual Report 2023)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.42 Mb ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง อ่าน : 154 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 17.25 Mb ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง อ่าน : 51 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 662 รายการ