นางกษิตินาถ เดชผล

1. การพิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการ เพื่อเสนอผู้บริหารของ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านหนังสือราชการของ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 1.99 Mb ดาวน์โหลด : 275 ครั้ง อ่าน : 95 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พฤษภาคม 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.93 Mb ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง อ่าน : 53 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.47 Mb ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง อ่าน : 61 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

เมษายน 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.14 Mb ดาวน์โหลด : 142 ครั้ง อ่าน : 64 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มีนาคม 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.32 Mb ดาวน์โหลด : 105 ครั้ง อ่าน : 51 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คำขอกู้เงินที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.01 Mb ดาวน์โหลด : 149 ครั้ง อ่าน : 167 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฤหมายการจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย คำแปลของกฎหมายและเผยแพร่กฎหมายและหลักเกณฑ์ พ.ศ.2563

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มนิติการ รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฤหมายการจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย คำแปลของกฎหมายและเผยแพร่กฎหมายและหลักเกณฑ์ พ.ศ.2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.10 Mb ดาวน์โหลด : 76 ครั้ง อ่าน : 69 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบคำขอรับความอนุเคราะห์ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.43 Mb ดาวน์โหลด : 9,241 ครั้ง อ่าน : 5,480 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 5

1. แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2. การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติศึกษาเฉพาะกรณีการยกระดับศักยภาพ เกษตรกรต้นแบบจากกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลเป็นอาสารักษ์น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 5.38 Mb ดาวน์โหลด : 478 ครั้ง อ่าน : 273 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ประเภทเงินกู้สามัญทั่วไปและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.78 Mb ดาวน์โหลด : 187 ครั้ง อ่าน : 187 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยกรให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.78 Mb ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง อ่าน : 100 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กุมภาพันธ์ 63

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.04 Mb ดาวน์โหลด : 172 ครั้ง อ่าน : 81 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 488 รายการ