ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวสุภมาส เพ็งจันทร์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 259

1.การตรวจสอบกระบวนการจัดเก็บและน้ำส่งรายได้ค่าใช้น้้าบาดาล จำนวน 19 จังหวัด
2.การตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต จำนวน 3 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบกระบวนการ จัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 6.57 Mb ดาวน์โหลด : 2,975 ครั้ง อ่าน : 1,298 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 167

1.การตรวจสอบการควบคุมภายในการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ งบประมาณ ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12
2.การสอบทานทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนางานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานแนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐอย่างมีผลสัมฤทธิ์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 24.94 Mb ดาวน์โหลด : 3,053 ครั้ง อ่าน : 1,179 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสังวาลย์ จินต์แสวง ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 6

1.การตรวจสอบการจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 14 หน่วยจัดเก็บ
2.การตรวจสอบการดำเนินการโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 6.43 Mb ดาวน์โหลด : 1,694 ครั้ง อ่าน : 791 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ