ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

นางกษิตินาถ เดชผล

1. การพิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการ เพื่อเสนอผู้บริหารของ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านหนังสือราชการของ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 1.99 Mb ดาวน์โหลด : 3,711 ครั้ง อ่าน : 1,238 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางดวงพร หนูสุวรรณ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 515

1.การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนาการบริหารงานเอกสารบนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 9.33 Mb ดาวน์โหลด : 3,995 ครั้ง อ่าน : 1,793 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายภาสุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 235

1.การบริหารจัดการประชุมผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
2.การพัฒนาการบริหารเอกสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำหนังสือรายชการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.39 Mb ดาวน์โหลด : 3,114 ครั้ง อ่าน : 1,333 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ