ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง วิศวกร

นายวีรวัฒน์ ยิ่งยง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 428

1.การติดตามผลการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล โครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.การจำลองระบบกระจายน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.65 Mb ดาวน์โหลด : 1,413 ครั้ง อ่าน : 688 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายสุวิทย์ บุญชัย ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 130

1.การออกแบบระบบท่อประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาบ่อน้ำบาดาล
2.การออกแบบเบื้องต้นและการปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซีส

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.66 Mb ดาวน์โหลด : 1,125 ครั้ง อ่าน : 566 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายมณเฑียร จงจินากูล ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 174

1.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ S – Curve ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.การติดตามผลการปฏิบัติงานตาม Action Plan ของโครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน้ำยากทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 16.38 Mb ดาวน์โหลด : 1,028 ครั้ง อ่าน : 501 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 15 รายการ