ดาวน์โหลด

ประกาศ

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.47 Mb ดาวน์โหลด : 357 ครั้ง อ่าน : 437 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.52 Mb ดาวน์โหลด : 400 ครั้ง อ่าน : 514 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล เชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด : 346 ครั้ง อ่าน : 346 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.63 Mb ดาวน์โหลด : 341 ครั้ง อ่าน : 388 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ติดต่อขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb ดาวน์โหลด : 368 ครั้ง อ่าน : 429 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.67 Mb ดาวน์โหลด : 344 ครั้ง อ่าน : 374 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง จริยธรรมในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.10 Mb ดาวน์โหลด : 400 ครั้ง อ่าน : 600 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ยกเลิกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 338 ครั้ง อ่าน : 373 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.27 Mb ดาวน์โหลด : 384 ครั้ง อ่าน : 499 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.82 Mb ดาวน์โหลด : 341 ครั้ง อ่าน : 372 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดสั่งจองกระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น และแก้วมัคสแตนเลส Gold Class เก็บความร้อน/เย็น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb ดาวน์โหลด : 371 ครั้ง อ่าน : 534 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.86 Mb ดาวน์โหลด : 445 ครั้ง อ่าน : 464 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 80 รายการ