ดาวน์โหลด

ประกาศ

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.47 Mb ดาวน์โหลด : 301 ครั้ง อ่าน : 347 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.52 Mb ดาวน์โหลด : 320 ครั้ง อ่าน : 428 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล เชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด : 280 ครั้ง อ่าน : 283 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.63 Mb ดาวน์โหลด : 285 ครั้ง อ่าน : 315 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ติดต่อขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb ดาวน์โหลด : 281 ครั้ง อ่าน : 336 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.67 Mb ดาวน์โหลด : 281 ครั้ง อ่าน : 308 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง จริยธรรมในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.10 Mb ดาวน์โหลด : 324 ครั้ง อ่าน : 438 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ยกเลิกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 282 ครั้ง อ่าน : 291 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.27 Mb ดาวน์โหลด : 311 ครั้ง อ่าน : 375 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.82 Mb ดาวน์โหลด : 279 ครั้ง อ่าน : 300 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เปิดสั่งจองกระติกน้ำสูญญากาศเก็บความร้อน/เย็น และแก้วมัคสแตนเลส Gold Class เก็บความร้อน/เย็น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.84 Mb ดาวน์โหลด : 307 ครั้ง อ่าน : 337 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.86 Mb ดาวน์โหลด : 344 ครั้ง อ่าน : 388 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 69 รายการ