ระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2554

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.34 Mb ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง อ่าน : 61 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 5.30 Mb ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง อ่าน : 64 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 14.24 Mb ดาวน์โหลด : 108 ครั้ง อ่าน : 55 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.68 Mb ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง อ่าน : 152 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง อ่าน : 147 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง การให้ความเห็นชอบสถาบันทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องวัดปริมาณน้ำ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 63 ครั้ง อ่าน : 133 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2550

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง อ่าน : 73 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน พ.ศ. 2551

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง อ่าน : 98 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว พ.ศ. 2552

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง อ่าน : 75 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. 2552

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง อ่าน : 64 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล พ.ศ. 2554

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง อ่าน : 57 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2557

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 53 ครั้ง อ่าน : 77 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

จำนวนทั้งหมด 668 รายการ