แบบขอรับเงินค่าทำศพสมาชิกถึงแก่กรรม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb ดาวน์โหลด : 45 ครั้ง อ่าน : 60 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พฤศจิกายน 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.53 Mb ดาวน์โหลด : 221 ครั้ง อ่าน : 130 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คำขอกู้เงินที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.16 Mb ดาวน์โหลด : 186 ครั้ง อ่าน : 158 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ขอรับทุนเรือนหุ้นสะสมคืนจากสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง อ่าน : 177 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 14.63 Mb ดาวน์โหลด : 224 ครั้ง อ่าน : 348 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ตุลาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.09 Mb ดาวน์โหลด : 168 ครั้ง อ่าน : 86 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่องการจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุกรณีกู้เงินสามัญ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 72 ครั้ง อ่าน : 146 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 11-2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตฯ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง อ่าน : 229 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 12-2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจฯ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง อ่าน : 121 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 13-2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.94 Mb ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง อ่าน : 98 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 14-2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง อ่าน : 80 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 103-2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.97 Mb ดาวน์โหลด : 105 ครั้ง อ่าน : 109 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

จำนวนทั้งหมด 678 รายการ