ตุลาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.09 Mb ดาวน์โหลด : 159 ครั้ง อ่าน : 81 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่องการจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุกรณีกู้เงินสามัญ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง อ่าน : 134 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 11-2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตฯ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด : 97 ครั้ง อ่าน : 177 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 12-2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจฯ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง อ่าน : 87 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 13-2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.94 Mb ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง อ่าน : 74 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 14-2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง อ่าน : 64 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 103-2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.97 Mb ดาวน์โหลด : 95 ครั้ง อ่าน : 93 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 104-2554 เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.45 Mb ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง อ่าน : 94 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 105-2554 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.59 Mb ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง อ่าน : 77 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 119-2554 เรื่อง การตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.13 Mb ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง อ่าน : 125 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 298-2553 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.59 Mb ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง อ่าน : 92 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. 2553

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 78 ครั้ง อ่าน : 130 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

จำนวนทั้งหมด 662 รายการ