ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยกรดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด : 19 ครั้ง อ่าน : 40 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พฤษภาคม 2567

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 5.34 Mb ดาวน์โหลด : 39 ครั้ง อ่าน : 27 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (ฉบับล่าสุด)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 529 ครั้ง อ่าน : 806 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด : 142 ครั้ง อ่าน : 231 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 282 ครั้ง อ่าน : 389 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.23 Mb ดาวน์โหลด : 206 ครั้ง อ่าน : 346 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อบังคับสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง อ่าน : 34 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

เมษายน 2567

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.96 Mb ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง อ่าน : 61 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รับสมัครสอบคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง อ่าน : 52 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.62 Mb ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง อ่าน : 37 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการเงินกู้สามัญพิเศษ ปี 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 45 ครั้ง อ่าน : 125 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 678 รายการ